Jyuohger Returns + Doubutsu Taisen 3v2 and 4 released

Returns: Thread / Wiki

Doubutsu Taisen 4: Thread / Wiki