Garo Hagane wo Tsugumono 02 v2 released

Yay typos!